Tuesday, April 12, 2011

Narayaneeyam - Part XXXVIII


Dashaka 38
आनन्दरूप भगवन्नयि तेऽवतारे
प्राप्ते प्रदीप्तभवदङ्गनिरीयमाणै: ।
कान्तिव्रजैरिव घनाघनमण्डलैर्द्या-
मावृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला ॥१॥
आनन्द-रूपBliss personified
भगवन्-अयिO Lord! Thou
ते-अवतारे प्राप्ते(when) Thy incarnation approached
प्रदीप्त-भवत्-अङ्ग-lustrous Thy body
निरीयमाणै:emanating
कान्ति-व्रजै:-इवrays of brilliance like
घनाघन-मण्डलै:-by groups of thich dark clouds
द्याम्-आवृण्वतीthe skies covering
विरुरुचे किल वर्षवेलाshone indeed the rainy season
Thou O Lord! Who are Bliss personified, when the time of Thy incarnation approached, the rainy season indeed shone with the lustre of Thy body, which emanated the blue rays of brilliance on the thick dark clouds that covered the skies.
आशासु शीतलतरासु पयोदतोयै-
राशासिताप्तिविवशेषु च सज्जनेषु ।
नैशाकरोदयविधौ निशि मध्यमायां
क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासी: ॥२॥
आशासु(when) all the directions
शीतलतरासुhad been cooled well
पयोदतोयै:-by the rain waters
आशासित-what was desired for
आप्ति-विवशेषु(when) it was got, overwhelmed (by it)
च सज्जनेषुby the good people
नैशाकर-उदय-विधौand when the moon was rising
निशि मध्यमायांat midnight
क्लेशापह:- त्रिजगतांthe Remover of the sorrows of the three worlds
त्वम्-Thou
इह-आविरासी:here ( on this earth) did appear
When all the directions had been well cooled by the rain waters, when the virtuous people were overwhelmed with the joy of the impending fulfillment of their desires, and the moon was rising at midnight, Thou the remover of all sorrows, appeared here on this earth, embodied as Krishna.
बाल्यस्पृशाऽपि वपुषा दधुषा विभूती-
रुद्यत्किरीटकटकाङ्गदहारभासा ।
शङ्खारिवारिजगदापरिभासितेन
मेघासितेन परिलेसिथ सूतिगेहे ॥३॥ 
बाल्य-स्पृशा-अपिthough in the form of a child
वपुषाby body
दधुषा विभूती:-Thou adorned the divine majesties
उद्यत्-किरीट-shining crown
कटक-अङ्गद-bracelets, shoulder ornaments
हार् भासाbeautiful necklace
शङ्ख-अरि-conch, discus
वारिज-गदाlotus mace
परिभासितेन मेघासितेनbeautiful like the hue of rain bearing blue clouds
परिलेसिथThou shone
सूति गेहेin the birth chamber
Thou shone in the birth chamber, though in the from of a child, with Thy body adorned with the divine majesties, shining crown, bracelets, shoulder ornaments, beautiful necklace, conch, discus, lotus, mace, beautiful as the hue of the rain bearing clouds.
वक्ष:स्थलीसुखनिलीनविलासिलक्ष्मी-
मन्दाक्षलक्षितकटाक्षविमोक्षभेदै: ।
तन्मन्दिरस्य खलकंसकृतामलक्ष्मी-
मुन्मार्जयन्निव विरेजिथ वासुदेव ॥४॥
वक्ष:-स्थली-on Thy bosom
सुख-निलीन-comfortably resting
विलासि-लक्ष्मी-the glorious Lakshmi
मन्द-अक्ष-लक्षित-casting with shyful eyes
कटाक्ष-विमोक्ष-भेदै:the side-glances glancing
तत्-मन्दिरस्यof that house (the prison)
खल-कंस-कृताम्-अलक्ष्मीम्-the inauspiciousness caused by the evil Kansa
उन्मार्जयन्-इवdispersing away ,as though
विरेजिथ वासुदेवThou did shine O Vaasudeva!
O Vaasudeva! Thou did shine in that prison house with the glorious Lakshmi Devi comfortably resting on Thy bosom. The side glances of varied graces, with shyful eyes, cast by her, dispersed away the inauspiciousness of the prison caused by the wicked Kansa.
शौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि
दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् ॥
आनन्दवाष्पपुलकोद्गमगद्गदार्द्र-
स्तुष्टाव दृष्टिमकरन्दरसं भवन्तम् ॥५॥
शौरि:-तुVasudeva indeed,
धीर-मुनि-मण्डल-the group of sages
चेतस:-अपिto their minds also
दूरस्थितंunapproachable
वपु:-उदीक्ष्यThy form, on seeing
निज-ईक्षणाभाम्by his own eyes
आनन्द-वाष्प-(with) tears of joy
पुलक-उद्गम-horripilation
गद-गद-आर्द्र:-choked and melting voice
तुष्टाव दृष्टि-sang Thy praises, for the sight (Thou who are)
मकरन्द-रसम् भवन्तम्nectar-like as for the bee.
Thy form which is unapproachable to the minds of many aspiring sages, when Vasudeva saw with his own eyes, he had horripilation all over his body, his eyes were full of tears of joy and with a choked and melting voice he sang Thy prises, whose sight is like nectar honey for the bee like eyes.
देव प्रसीद परपूरुष तापवल्ली-
निर्लूनदात्रसमनेत्रकलाविलासिन् ।
खेदानपाकुरु कृपागुरुभि: कटाक्षै-
रित्यादि तेन मुदितेन चिरं नुतोऽभू: ॥६॥
देव प्रसीदO Lord! Be pleased
परपूरुषO Supreme being!
तापवल्ली-the creeper of all sorrows
निर्लून-दात्र-सम-cutting down with sharp sword like
नेत्र-कला-विलासिन्with playful eyes
खेदान्-अपाकुरुremove all sufferings
कृपा-गुरुभि: कटाक्षै:-laden with compassion, by the side glances
इत्यादि तेन मुदितेनthus by him (Vasudeva), who was filled with joy
चिरं नुतो-अभू:for a long time, Thou were praised
Thou were praised with prayers for a long time by Vasudeva who was filled with joy, saying that 'O Lord! cut down the creeper of all my sorrows with Thy sharp sword like playful eyes. O Supreme Being! Remove all my sufferings with Thy side glances laden with compassion.'
मात्रा च नेत्रसलिलास्तृतगात्रवल्या
स्तोत्रैरभिष्टुतगुण: करुणालयस्त्वम् ।
प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्य ताभ्यां
मातुर्गिरा दधिथ मानुषबालवेषम् ॥७॥
मात्रा च नेत्र-सलिल-and by Thy mother's (Devaki), tears
आस्तृत-गात्र-वल्याwas covered well the body delicate creeper like
स्तोत्रै:-अभिष्टुत-गुण:by hymns (Thee whose) excellences were praised
करुणालय:- त्वम्Thou the abode of mercy
प्राचीन-जन्म-युगलं(about) their two previous births
प्रतिबोध्य ताभ्यांexplained the two of them
मातु:-गिरा दधिथat the request of Thy mother assumed
मानुष-बाल-वेषम्the form of a human child
And by Thy mother Devaki's tears whose delicate creeper like body was covered and made wet , Thy excellences were praised by hymns. Thou, the abode of mercy, then explained to them,Thy parents, about their two previous births. Then at the request of Thy mother Devaki, Thou assumed the form of a human infant child.
त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजया ते
व्यत्यासमारचयितुं स हि शूरसूनु: ।
त्वां हस्तयोरधृत चित्तविधार्यमार्यै-
रम्भोरुहस्थकलहंसकिशोररम्यम् ॥८॥
त्वत्-प्रेरित:-तदनुby Thee prompted, then
नन्द-तनूजयाwith the daughter of Nanda
ते व्यत्यासम्-आरचयितुम्Thy inter-exchange to carry out
स हि शूरसूनु:indeed, he the son of Shoorasena (Vasudeva)
त्वां हस्थयो:-अधृतThee in his two hands took
चित्त-विधार्यम्-आर्यै:-by the minds of the sages concievable only (as though)
अम्भोरुह-स्थ-on a lotus sitting
कल-हंस-किशोर-रम्यम्a swan young and beautiful
At Thy prompting, in order to bring about Thy inter-exchanging with the daughter of Nanda, the son of Shoorasena Vasudeva took Thee in his two hands. Thou who can only be concieved in the minds of the sages, in Vasudeva's hands looked like an attractive young swan perched on a lotus.
जाता तदा पशुपसद्मनि योगनिद्रा ।
निद्राविमुद्रितमथाकृत पौरलोकम् ।
त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रमचेतनैर्यद्-
द्वारै: स्वयं व्यघटि सङ्घटितै: सुगाढम् ॥९॥
जाता तदाwas born then
पशुप-सद्मनिin the house of the cowherd (Nanda)
योग-निद्राYoga-Maayaa
निद्रा-विमुद्रितम्-in deep slumber
अथ-अकृत पौर-लोकम्thereafter, caused the people of the region
त्वत्-प्रेरणात्at Thy behest
किम्-इव चित्रम्-what is so surprising in this
अचेतनै:-यत्-द्वारै:when the inanimate doors
स्वयं व्यघटिopened by themselves
सङ्घटितै: सुगाढम्which were closed very well
Thereafter, at Thy behest, Yoga-Maayaa, who was born in the house of Nandagopa, caused all the people in the region to fall into deep slumber. This is not at all surprising, considering that the well locked inanimate doors of the prison opened by themselves.
शेषेण भूरिफणवारितवारिणाऽथ
स्वैरं प्रदर्शितपथो मणिदीपितेन ।
त्वां धारयन् स खलु धन्यतम: प्रतस्थे
सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान् ॥१०॥
शेषेण भूरि-फण-वारितby Aadi Shesha's many hoods the warded off (waters)
वारिणा-अथ स्वैरम्the waters then comfortably
प्रदर्शित-पथ:led along the way
मणि-दीपितेनenlightened by the gems (on the hood of Aadi Shesha)
त्वां धारयन्carrying Thee
स खलु धन्यतम:indeed he the most blessed one
प्रतस्थेset out
स:-अयं त्वम्-ईशThat This Thou O Lord!
मम नाशय रोगा-वेगान्eradicate the force of my ailments
He, Vasudeva, the most blessed one set out carrying Thee in his hands. Aadi Shesha with his many hoods warded off the rain waters and led along the way by him with the gems on his hood s enlightening the way. O Lord! Of such exceeding prowess deign to save me from my forceful ailments.

No comments:

Post a Comment