Thursday, April 21, 2011

Narayaneeyam - Part XXXXXII


Dashaka 52
अन्यावतारनिकरेष्वनिरीक्षितं ते
भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तदाघमोक्षे ।
ब्रह्मा परीक्षितुमना: स परोक्षभावं
निन्येऽथ वत्सकगणान् प्रवितत्य मायाम् ॥१॥
अन्य-अवतार-निकरेषु-in the other lot of incarnations
अनिरीक्षितं तेnot having seen Thy
भूमातिरेकम्-अभिवीक्ष्यdivine majesties (now) seeing
तदा-अघ-मोक्षेthen (that) in Aghaasura's salvation
ब्रह्मा परीक्षितु-मना:Brahmaa to test (Thee) deciding
स परोक्षभावंhe (to) invisibleness
निन्ये-अथtook then
वत्सक-गणान्the herds of calves
प्रवितत्य मायाम्extending (his power) of Maayaa
In all the other incarnations of Thee put together, not having seen such majesties as in the salvation of Aghaasura, Brahmaa decided to test Thy powers. He extended his power of Maayaa, illusion, and took the herds of calves into invisibleness, and hid them.
वत्सानवीक्ष्य विवशे पशुपोत्करे ता-
नानेतुकाम इव धातृमतानुवर्ती ।
त्वं सामिभुक्तकबलो गतवांस्तदानीं
भुक्तांस्तिरोऽधित सरोजभव: कुमारान् ॥२॥
वत्सान्-अनवीक्ष्यthe calves not seeing
विवशे पशुप-उत्करेworried, when the group of gopa boys were
तान्-आनेतुकाम इवthem trying to bring back as though
धातृ-मत-अनुवर्ती(but in reality) Brahmaa's intention following
त्वं सामिभुक्त-कबल:Thou having a half eaten ball of rice
गतवान्-तदानीम्went ,then
भुक्तान्-तिरोऽधितwhile they were eating, made (them) to disappear
सरोजभव: कुमारान्the lotus -born Brahmaa, the boys
The Gopa boys were worried by the disappearance of the calves. As though trying to bring them back, Thou went away from there with a half eaten ball of rice in hand. In reality, Thou made it convenient for Brahmaa to carry out his intention, who then made the boys also disappear while they were eating food.
वत्सायितस्तदनु गोपगणायितस्त्वं
शिक्यादिभाण्डमुरलीगवलादिरूप: ।
प्राग्वद्विहृत्य विपिनेषु चिराय सायं
त्वं माययाऽथ बहुधा व्रजमाययाथ ॥३॥
वत्सायित:-तदनुassuming the form of the calves, thereupon
गोपगणायित:-त्वंassuming the form of the gopa boys, Thou
शिक्य-आदि-sling etc.,
भाण्ड-मुरली-vessels, flutes,
गवल-आदि-रूप:horns etc., forms taking
प्राक्-वत्-विहृत्यlike before playing around
विपिनेषु चिरायin the woods for long
सायं त्वंin the evening Thou
मायया-अथ बहुधाby Thy power, then, in many forms
व्रजम्-आययाथto Gokula returned
There upon by Maayaa Thou assumed the form of the calves and the boys adorned with slings, vessels, flutes horns etc., and played around in the woods for long. In the evening in those many forms Thou returned to Gokul.
त्वामेव शिक्यगवलादिमयं दधानो
भूयस्त्वमेव पशुवत्सकबालरूप: ।
गोरूपिणीभिरपि गोपवधूमयीभि-
रासादितोऽसि जननीभिरतिप्रहर्षात् ॥४॥
त्वाम्-एवThee alone
शिक्य-गवल-आदि-मयंin the form of slings and horns
दधान:holding (carrying)
भूय:-त्वम्-एवagain Thee alone
पशु-वत्सक-बाल-रूप:in the form of the calves and boys
गो-रूपिणीभि:-अपिand also (by Thee) in the form of cows
गोप-वधूमयीभि:and (by Thee) in the form of Gopikas
आसादित:-असिwere received (welcomed)
जननीभि:-by the mothers
अति-प्रहर्षात्with great joy
Thou alone were in the form of the slings and horns held by the gopaa boys who were also Thou alone in their form. The cows and calves were also Thy form alone. The mothers, that is, the Gopikas and cows received the gopa boys and the calves with great joy and love.
जीवं हि कञ्चिदभिमानवशात्स्वकीयं
मत्वा तनूज इति रागभरं वहन्त्य: ।
आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनुं
प्रीतिं ययुर्न कियतीं वनिताश्च गाव: ॥५॥
जीवं हि किञ्चित्-some 'jeevas' alone
अभिमान-वशात्-by the sense of 'I'ness
स्वकीयं मत्वाones own taking
तनूज इतिas son, thus,
रागभरं वहन्त्य:attachment enduring
आत्मानम्-एव तुthe self alone indeed
भवन्तम्-अवाप्यThyself getting
सूनुं प्रीतिम्(as) son affection
ययु:-न कियतींattained not to what extent
वनिता:-च गाव:the Gopikas and the cows
The Gopikas and the cows were greatly attached to the jeevas born as their issues, because of the sense of 'I'ness and 'mine'ness. This is a universal notion. By getting Thee as their off-springs, sons and calves, what extreme happiness and thrill of joy did they not get!
एवं प्रतिक्षणविजृम्भितहर्षभार-
निश्शेषगोपगणलालितभूरिमूर्तिम् ।
त्वामग्रजोऽपि बुबुधे किल वत्सरान्ते
ब्रह्मात्मनोरपि महान् युवयोर्विशेष: ॥६॥
एवं प्रतिक्षण-in this manner every moment
विजृम्भित-हर्षभार-increased intense joy
निश्शेष-गोपगण-by all the Gopas
लालित-भूरिमूर्तिम्served (Thee, in) the multifarious forms
त्वाम्-अग्रज:-अपिThee, (Thy) elder brother (Balaraam) also
बुबुधे किलrealised indeed
वत्सर-अन्तेat the end of a year
ब्रह्मात्मन:-अपि(the two of Thou) even being of the nature of Brahman
महान् युवयो:great, in the two of Thou
विशेष:(Thou) are different, special
In this manner, day by day, every moment the Gopas served Thee in Thy many forms with ever increasing joy. Even Thy elder brother Balaraam could not relise that it was Thou in the various forms till the end of one year. Though Thou two are in reality of the nature of Brahman, there is a vast difference. Thou are special.
वर्षावधौ नवपुरातनवत्सपालान्
दृष्ट्वा विवेकमसृणे द्रुहिणे विमूढे ।
प्रादीदृश: प्रतिनवान् मकुटाङ्गदादि
भूषांश्चतुर्भुजयुज: सजलाम्बुदाभान् ॥७॥
वर्ष-अवधौat the end of one year
नव-पुरातन-new and old
वत्सपालान्the calves and cowherds
दृष्ट्वा विवेकम्-असृणेseeing and being unable to distinguish
द्रुहिणे विमूढेBrahmaa was stupified
प्रादीदृश: प्रतिनवान्(Thou) revealed each of the new ones
मकुट-अङ्गद-आदि भूषान्-with didems, shoulder ornaments and other adornments
चतुर्भुज-युज:with four arms
सजल-अम्बुद-आभान्and of water bearing cloud's hue
At the end of one year, Brahmaa was stupified as he could not distinguish which set of cowherds and calves were the old ones and which were the new ones. Thou revealed to him each of the new ones by making him see them with diadems, shoulder ornaments and other adornments.They even had four arms and the hue of water bearing clouds, like Thee.
प्रत्येकमेव कमलापरिलालिताङ्गान्
भोगीन्द्रभोगशयनान् नयनाभिरामान् ।
लीलानिमीलितदृश: सनकादियोगि-
व्यासेवितान् कमलभूर्भवतो ददर्श ॥८॥
प्रत्येकम्-एवeach one of them, (he saw) as
कमला-परिलालित-अङ्गान्by Lakshmi were caressed (whose) limbs
भोगीन्द्र-भोग-शयनान्on Aadishesha's hoods who were reclining
नयन-अभिरामान्the delightful sights
लीला-निमीलित-दृश:sportingly closing the eyes
सनक-आदि-योगि-by Sanaka and other sages
व्यासेवितान्attended upon
कमलभू:-the lotus born Brahmaa
भवत: ददर्शas Thee saw
The lotus born Brahmaa saw each one of them as Thee alone. As Him whose limbs were caressed by Godess Lakshmi, who was reclining on Aadishesha's hoods, a delightful sight to the eyes, as His eyes were sportingly closed as though in Yoga Nidraa. The Sanaka and other sages were attending on Him.
नारायणाकृतिमसंख्यतमां निरीक्ष्य
सर्वत्र सेवकमपि स्वमवेक्ष्य धाता ।
मायानिमग्नहृदयो विमुमोह याव-
देको बभूविथ तदा कबलार्धपाणि: ॥९॥
नारायण-आकृतिम्-the form of Naaraayana
असंख्यतमांinnumerable
निरीक्ष्य सर्वत्रseeing every where
सेवकम्-अपिas an attendent also
स्वम्-अवेक्ष्य धाताhimself seeing Brahmaa
माया-निमग्न-हृदय:in Maayaa submerged mind
विमुमोह यावत्-(by Maayaa) totally overpowered, by then
एक: बभूविथ तदाone (Thou) became then
कबल-अर्ध-पाणि:with a half eaten ball of rice in hand
Brahmaa saw the innumerable forms of Naaraayana everywhere. He saw himself as an attendent. His mind was totally overpowered by Maayaa and he was completely confused. Then Thou became one, holding a half eaten ball of rice in hand.
नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुस्त्वां
नत्वा च नूतवति धातरि धाम याते ।
पोतै: समं प्रमुदितै: प्रविशन् निकेतं
वातालयाधिप विभो परिपाहि रोगात् ॥१०॥
नश्यन्-मदे तदनुwith humbled pride, thereafter
विश्वपतिं मुहु:-to the Lord of the universe, again and again
त्वाम् नत्वाto Thee prostrating
च नूतवति धातरिand praising, Brahmaa
धाम यातेhaving gone home
पोतै: समं प्रमुदितै:with the boys rejoicing
प्रविशन् निकेतं(Thou) entered the house
वातालयाधिप विभोO Dweller of Guruvaayur and Lord of the Universe
परिपाहि रोगात्save me from ailments
Brahmaa, whose pride was humbled, prostrated to Thee, the Lord of the Universe, again and again. He praised Thee and went home. Then Thou also entered the house joyfully and rejoicing with the boys. O Thou the Dweller of Guruvaayur! And the Lord of the Universe! save me from my ailments.

No comments:

Post a Comment