Thursday, April 28, 2011

Narayaneeyam - Part XXXXXXIV


Dashaka 64
आलोक्य शैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोका: ।
विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् ॥१॥
आलोक्यseeing
शैल-उद्धरण-the lifting of the mountain
आदि-रूपंand other feats (of Thee)
प्रभावम्-उच्चै:-the great powers
तवof Thee
गोप-लोका:the cowherds,
विश्वेश्वरंthe Lord of the Universe
त्वाम्-अभिमत्यThee considering
विश्वे नन्दंall of them to Nanda
भवत्-जातकम्-Thy horoscope
अन्वपृच्छन्asked again and again
The Gopaalakas witnessed Thy tremendous feats such as the lifting of the mountain and Thy great powers. They considered Thee to be the Lord of the Universe. All of them asked Nanda again and again about Thy horoscope.
गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गाय तातेन तव प्रभाव: ।
पूर्वाधिकस्त्वय्यनुराग एषामैधिष्ट तावत् बहुमानभार: ॥२॥
गर्ग-उदित:as Garg Muni had said
निर्गदित:was told
निजाय वर्गायfor his own clansmen
तातेन तव प्रभाव:by Thy father, Thy grreatness
पूर्वाधिक:more than before
त्वयि-अनुरागin Thee love
एषाम्-ऐधिष्टfor these (people) increased
तावत् बहुमानभार:thereafter, also great respect
Thy father told his clansmen of what sage Garg had prophesied about Thy greatness. Thence forward their love and also great respect for Thee increased much more than before.
ततोऽवमानोदिततत्त्वबोध: सुराधिराज: सह दिव्यगव्या।
उपेत्य तुष्टाव स नष्टगर्व: स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते ॥३॥
तत:-अवमान-उदित-then by disgrace caused
तत्त्व-बोध:truth realising
सुराधिराज:the lord of the gods, Indra
सह दिव्य-गव्याwith the celestial cow (Kaamadhenu)
उपेत्य तुष्टावcoming (to Thee) praised
स नष्टगर्व:he whose pride was shattered
स्पृष्ट्वा पदाब्जंtouching Thy lotus feet
मणिमौलिना(by his) bejewelled crown
तेThy (feet)
Then as a result of being disgraced his pride was shattered and the lord of the gods, Indra realised the truth about Thee. He came to Thee with the divine cow Kaamadhenu, and sang Thy praises. He touched Thy lotus feet with his bejewelled crowned head.
स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभि: पयोभिर्गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्चत् ।
ऐरावतोपाहृतदिव्यगङ्गापाथोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्ष: ॥४॥
स्नेह-स्नुतै:-with love overflowing (as milk)
त्वां सुरभि: पयोभि:-Thee, Surabhi (Kaamadhenu) with milk
गोविन्द-नाम-(Thee) with the name Govind
अङ्कितम्-अभ्यषिञ्चत्marked and anointed
ऐरावत-उपाहृत-(and) by Airaavata brought
दिव्य-गङ्गा-with the celestial Ganges
पाथोभि:-इन्द्र:-अपिwaters Indra also
च (अभिषिञ्चत्)and (annointed) (Thee)
जात-हर्ष:delightfully
The divine cow Kaamadhenu annointed Thee with her milk overflowing with love for Thee and so Thou were named 'Govinda', the Lord of cows. Airaavata the elephant of Indra brought the waters of the celestial Ganges and Indra also annointed Thee with it delightfully.
जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाऽभिषिक्ते सति गोपवाट: ।
नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवत: प्रभावात् ॥५॥
जगत्त्रय-ईशेO Lord of the three Worlds
त्वयि गोकुलेशे(when) Thou as the Lord of Gokula
तथा-अभिषिक्ते सतिthus were annointed
गोपवाट:Gokula,
नाके-अपिin heaven also
वैकुण्ठपदे-अपि-in Vaikuntha also
अलभ्यां श्रियंunattaainable, (such) prosperity
प्रपेदे भवत: प्रभावात्attained by Thy grace
O Lord of the three worlds! Thou were annointed as the Lord of Gokula. By Thy grace and glory, Gokula attained a prosperity unknown and unheard of in either the heavens or even in Vaikuntha.
कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण ।
नीतस्तमानेतुमगा: पुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूप: ॥६॥
कदाचित्-once
अन्तर्-यमुनंin the river Yamunaa
प्रभाते स्नायन् पिताvery early in the morning bathing, (Thy) father
वारुण-पूरुषेणby Varuna's emissary
नीत:-तम्-आनेतुम्-was taken away, him to bring back
अगा: पुरीं(Thou) went to the city
त्वं तां वारुणींThou ,of Varuna
कारण-मर्त्य-रूप:(to fulfill the) purpose of human form
Once very early in the morning, Thy father was bathing in the river Yamunaa. He was taken away by the emissary of Varuna. To bring him back and also to fulfill the purpose of Thy taking human form, Thou went to the city of Varuna .
ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्य तातम् ।
उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहं पिताऽवदत्तच्चरितं निजेभ्य: ॥७॥
ससम्भ्रमंwith great surprise
तेन जलाधिपेनby him, the Lord of the waters
प्रपूजित:-त्वंwas well worshipped Thou
प्रतिगृह्य तातम्taking (Thy) father
उपागत:-returned
तत्-क्षणम्-at once
आत्म-गेहंto Thy own house
पिता-अवदत्-father said
तत्-चरितंthat incident
निजेभ्य:to his clansmen
The Lord of the waters, Varuna, was taken by surprise at Thy unexpected appearance. Thou were well worshipped by him. Thou immediately returned home with Thy father. Thy father, Nanda, later narrated this incident to his clansmen.
हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् ॥
निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तद्दुरापमन्यैस्त्वमदीदृशस्तान् ॥८॥
हरिं विनिश्चित्यas Hari knowing with certainty
भवन्तम्-एतान्Thee, to them
भवत्-पद-आलोकन-Thy state (of bliss) to see
बद्ध-तृष्णान्tied by (such a) thirst
निरीक्ष्य विष्णोseeing, O All pervading Lord!
परमं पदं तत्-supreme state that
दुरापम्-अन्यै:-not easily attainable by others
त्वम्-अदीदृश:-तान्Thou showed to them
The Gopas were convinced that Thou were definitely Hari Himself. O All pervading Lord! They were tied with the intense thirst of having a direct experience of Thy Supreme State. Thou showed them that state which is not attainable to men without devotion.
स्फुरत्परानन्दरसप्रवाहप्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ ।
चिरं निमग्ना: खलु गोपसङ्घास्त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते ॥९॥
स्फुरत्-shining
परानन्दरस-(with) supreme bliss nectar
प्रवाह-प्रपूर्ण-flow, full of it
कैवल्य-महापयोधौ(in the) liberation's great ocean
चिरं निमग्ना:for long immersed
खलु गोपसङ्घा:-indeed the Gopas
त्वया-एव भूमन्by Thee only, O Infinite One!
पुन:-उद्धृता:-तेagain were taken out, they
The great ocean of liberation was full and overflowing and lustruous with the supreme blissful nectar. The groups of Gopas were indeed immersed in it for long. O Infinite One! By Thee alone they were drawn back to their worldly state of consciousness.
करबदरवदेवं देव कुत्रावतारे
निजपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजाम् ।
तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा
पवनपुरनिवासिन् पाहि मामामयेभ्य: ॥१०॥
कर-बदर-वत्-एवंin hand a berry like thus
देव कुत्र-अवतारेO Lord! In which incarnation
निज-पदम्-अनवाप्यम्Thy own abode (which is) unattainable
दर्शितं भक्तिभाजाम्is shown to the devotees
तत्-इह पशुपरूपीso here, in the cowherd form
त्वं हि साक्षात्Thou indeed, in reality are
परात्माSupreme Lord!
पवनपुरनिवासिन्O Dweller of Guruvaayura!
पाहि माम्-save me
आमयेभ्य:from ailments
O Lord! Thy unattainable abode was revealed to the devotees with such ease and clearly as a berry in one's palm. In which other incarnation of Thee has such a thing happened? So, it is certain that here in the form of a cowherd, Thou are the Supreme Self. O Dweller of Guruvaayur! save me from ailments.

No comments:

Post a Comment