Monday, April 18, 2011

Narayaneeyam - Part XXXXV


Dashaka 45
अयि सबल मुरारे पाणिजानुप्रचारै:
किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ ।
चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा-
श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् ॥१॥
अयि सबल मुरारेO Thou! Along with Balaraam, O Muraari!
पाणि-जानु-प्रचारै:on hands and knees moving
किम्-अपिwhere not also
भवन-भागान्in the various parts of the house
भूषयन्तौ भवन्तौadorning, the two of Thou
चलित-चरण-कञ्जौmoving Thy two lotus feet
मञ्जु-मञ्जीर-शिञ्जाthe pleasing anklet tinkling (sound)
श्रवण-कुतुक-भाजौeager to hear, the two of Thou
चेरतु:-चारु-वेगात्moved about charmingly fast
O Lord Muraari! Thou and Thy brother Balaraam soon moved about on Thy hands and knees. When Thou moved about, Thou looked so beautiful that it was like your movements adorned the various parts of the house. With Thy movements, Thy ankle trinkets tinkled pleasingly, and so to increase the pleasing sound Thou charmingly moved about with more briskness.
मृदु मृदु विहसन्तावुन्मिषद्दन्तवन्तौ
वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ ।
भुजगलितकरान्तव्यालगत्कङ्कणाङ्कौ
मतिमहरतमुच्चै: पश्यतां विश्वनृणाम् ॥२॥
मृदु मृदु विहसन्तौ-very gently smiling
उन्मिषत्-दन्तवन्तौ(thereby) revealing the teeth
वदन-पतित-केशौwith hair falling on the face
दृश्य-पादाब्ज-देशौwith the lovely sight of the lotus feet
भुज-गलित-कर-अन्त-from the arms, slipped down to the hands' end
व्याल-गत्-कङ्कण-अङ्कौand marked by the braclets
मतिम्-अहरतम्-उच्चै:the minds intensely captivating
पश्यतां विश्वनृणाम्of the onlookers (and) of all the people of the world
Thy very gentle smile revealed the newly cut teeth. Thy lustruous locks of hair streamed around Thy face. It was a lovely sight to look at Thy lotus feet, and Thy arms, with armlets having slipped down to the wrists which were marked with braclets. Thou and Thy brother intensely captivated the minds of all the onlookers and also of all the people of the world.
अनुसरति जनौघे कौतुकव्याकुलाक्षे
किमपि कृतनिनादं व्याहसन्तौ द्रवन्तौ ।
वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टी
किमिव न विदधाथे कौतुकं वासुदेव ॥३॥
अनुसरति जनौघेbeing followed by all the people
कौतुक-व्याकुल-आक्षेwith extremely eager eyes (set on Thee)
किम्-अपिsome sort of
कृत-निनादम्sound (the two of Thou) made
व्याहसन्तौ द्रवन्तौ(then) laughed (then) started running
वलित-वदन-पद्मम्(then) turning (Thy) lotus face
पृष्ठत: द्त्त-दृष्टीcasting a look behind
किम्-इव नwhat also did not
विदधाथे कौतुकम्(Thou) cause joyful excitements
वासुदेवO Vaasudeva!
O Vaasudeva! All the people followed Thee with their eager affectionate eyes set on Thee. As the two of Thou ran, Thou made some screaming sounds, then laughed and ran as Thou turned Thy lotus like faces casting a look at the people behind. What incredible joyful excitement Thou caused when Thou did so!
द्रुतगतिषु पतन्तावुत्थितौ लिप्तपङ्कौ
दिवि मुनिभिरपङ्कै: सस्मितं वन्द्यमानौ ।
द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ
मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवां चुम्बितौ च ॥४॥
द्रुतगतिषुin moving fast
पतन्तौ-उत्थितौfalling down, then getting up
लिप्त-पङ्कौsmeared (stained) with dust (mud)
दिविin the heavens
मुनिभि:-अपङ्कै:by the taintless sages
सस्मितं वन्द्यमानौwith a smile (watching the two of Thou) being saluted
द्रुतम्-अथquickly then
जननीभ्यां सानुकम्पंby the two mothers with great care
गृहीतौbeing picked up
मुहु:अपि परिरब्धौand again and again were embraced
द्राक्-युवां चुम्बितौ चsoon Thou two were kissed also
As Thou two moved fast, Thou fell and got up and were smeared and tainted by mud. The taintless sages in heaven, saw these pranks and smiled at Thee and saluted Thee worshipfully. Then Thou two would be with great care quickly picked up by the two mothers and would be embraced and kissed again and again.
स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं
तरलमति यशोदा स्तन्यदा धन्यधन्या ।
कपटपशुप मध्ये मुग्धहासाङ्कुरं ते
दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष ॥५॥
स्नुत-स्नुत-कुचभरम्-with overflowing and full breasts
अङ्के धारयन्ती भवन्तंin the lap holding Thee
तरलमति यशोदाtender hearted Yashodaa
स्तन्यदा धन्यधन्याbreast feeding (Thee) was extremely fortunate
कपट-पशुप मध्येO Thou! The seeming cowherd boy! In the middle
मुग्ध-हास-अङ्कुरंthe bewitching smile sprouting
ते दशन-मुकुल-हृद्यंThy teeth buds-like charming
वीक्ष्य वक्त्रं जहर्षseeing (Thy) face was filled with delight
The tender hearted Yashodaa with overflowing and full breasts, held Thee in her lap and fed Thee. How exremely fortunate and blessed she was as she did so. O Thou! The seeming cowherd boy! In between the feeding Thou smiled bewitchingly, revealing the charming jasmine buds like teeth, and seeing Thy face she was filled with delight.
तदनुचरणचारी दारकैस्साकमारा-
न्निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली ।
भवनशुकविडालान् वत्सकांश्चानुधावन्
कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितोऽभू: ॥६॥
तदनु-चरण-चारीnext (when Thou started) on feet walking about
दारकै:-साकम्-with the other boys
आरात्-निलयततिषुin the nearby houses and compounds
खेलन्playing
बाल-चापल्य-शाली(with) the natural childish restlessness
भवन-शुक-विडालान्the domestic parrots and cats
वत्सकान्-च-and the calves
अनुधावन् कथम्-अपिchasing somehow
कृत-हासै:-गोपकै:-by the gopaas who were laughing
वारित:-अभू:(Thou) were restrained
Next, as Thou started to walk about, Thou played with the other boys in the neighbouring houses and compounds with the natural childlike restlessness. The Gopaas witnessed with joyful laughter asThou also chased the pet parrots, cats and calves of the household and they somehow restrained Thee from doing so.
हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातो
विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्य: ।
विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्या
मुरहर मुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् ॥७॥
हलधर-सहित:-त्वंalong with Haladhara (Balaraam), Thou
यत्र यत्र-उपयात:where-ever went
विवश-पतित-नेत्रा:-with helpless (spell bound) watching
तत्र तत्र-एव गोप्य:there there the Gopis
विगलित-गृह-कृत्याnegelecting their household duties
विस्मृत-अपत्य-भृत्याforgetting their children and servants
मुरहरO Slayer of Mura!
मुहु:-अत्यन्त-again and again, very much
आकुला नित्यम्-आसन्excited always were
Where so ever that Thou went with Thy elder brother Haldhar, the Gopis helplessly and spell bound kept watching Thee. They even neglected their household chores and forgot all about their children and servants. O Slayer of Mura! They were always so very much excited as this happened again and again.
प्रतिनवनवनीतं गोपिकादत्तमिच्छन्
कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् ।
सदययुवतिलोकैरर्पितं सर्पिरश्नन्
क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्यापिबस्त्वम् ॥८॥
प्रतिनव-नवनीतंfresh butter
गोपिका-दत्तम्-by the Gopikas given
इच्छन् कलपदम्-desiring sweet songs
उपगायन्singing
कोमलं क्व-अपिcharmingly sometimes
नृत्यन्dancing
सदय-युवति-लोकै:by the affectionate young women folk
अर्पितं सर्पि:-अश्नन्offered butter, eating
क्वचन नव- विपक्वंsometimes freshly boiled
दुग्धम्-अपि-milk also
अपिब:-त्वम्drank Thou
Thou would sweetly sing and sometimes charmingly dance about with the desire of getting fresh butter. The young women full of affection gave Thee butter which Thou ate and also gave freshly boiled milk which Thou drank with delight.
मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ता-
मिह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे ।
इति विहितमति: किं देव सन्त्यज्य याच्ञां
दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन ॥९॥
मम खलु बलि-गेहेindeed my, in the house of Mahaabali
याचनं जातम्-आस्ताम्begging was done, let that be
इह पुन:-here, again
अबलानाम्-अग्रत:in front of the ladies
न-एव कुर्वेI will not do so
इति विहित-मति:thus deciding
किं देवdid Thou O Lord!
सन्त्यज्य यच्ञांgiving up begging
दधि-घृतम्-curd ghee etc
अहर:-त्वंtook Thou
चारुणा चोरणेनby pleasant stealing
In the house of Mahaabali I had to go begging. Let that be. Here now in front of these ladies I am not going to do so again.' O Lord! Thus deciding Thou gave up begging for curd and ghee etc and resorted to pleasently stealing in clever delightful ways.
तव दधिघृतमोषे घोषयोषाजनाना-
मभजत हृदि रोषो नावकाशं न शोक: ।
हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं
स मम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ ॥१०॥
तव दधि-घृतम्-ओषेThy, in the curd and ghee stealing
घोष-योषा-जनानाम्-in the cowherds' colony's women folk
अभजत हृदि रोष:did not entertain in their hearts, anger
न-अवकाशं न शोक:neither dearth nor sorrow
हृदयम्-अपि मुषित्वा(their) hearts also stealing
हर्ष-सिन्धौin the ocean of bliss
न्यधा:-त्वंput them in, Thou
That Thou
मम शमय रोगान्my eradicate ailments
वातगेहाधिनाथO Lord of Guruvaayur!
In the cowherds' colony the Gopikas did not have place in their hearts for either anger or sorrow by Thy stealing of butter and ghee etc. They did not even feel any dearth for its being stolen. It was because Thou also stole their hearts and immersed them in the ocean of Bliss. Such Thou O Lord of Guruvaayur! May Thou eradicate my ailments.

No comments:

Post a Comment